Kontakt oss

Hvorfor trenger vi KUDAF?

Kunnskapsdepartementet (KD) har ambisjoner om at arbeidet i departementet, direktoratene og i sektorene departementet har ansvar for skal være kunnskapsbasert. Skal dette lykkes, er det viktig å ha et velfungerende system som sikrer at det utvikles kunnskapsgrunnlag med kvalitet, legitimitet og relevans.

Sist endret: 12.05.21 Del siden:

Tilgang til relevante data

Etablering av kunnskap krever tilgang til data som er relevante for formålet med kunnskapen. Data ligger gjerne spredt på mange aktører og i mange ulike kilder. Kunnskapsgrunnlaget gir økt innsikt når en sammenstiller data fra flere perspektiv gjennom kobling av data. Rik tilgang til data med høy kvalitet er avgjørende for at det skal kunne etableres god og relevant kunnskap, enten denne inngår i forskning, virksomhetsstyring på ulike nivå, analyse, evalueringer eller statistikk.

Verdien av data som ressurs

Fredag før påske i år kom stortingsmeldingen Data som ressurs. Den handler om datadrevet økonomi og innovasjon. Formålet med meldingen er å legge frem regjeringens politikk for verdiskaping med data som ressurs. Meldingen peker på det uforløste potensialet som ligger i å utnytte data som forvaltes av offentlige og private virksomheter bedre enn i dag. Dette er en forutsetning for at Norge skal lykkes i overgangen til et mer bærekraftig samfunn og en grønnere økonomi. Regjeringens ambisjon er å få til økt deling av data innad i næringslivet og mellom offentlig og privat sektor.

KDs ambisjoner om økt deling av data for sine formål vil direkte understøtte regjeringens ambisjoner og bidra til å utløse verdien i data som forvaltes i kunnskapssektoren.

Hva innebærer økt deling av data?

Økt deling av data kan umiddelbart høres enkelt ut, men det er mange utfordringer knyttet til det, ikke minst personvern. Orden i eget hus er et viktig virkemiddel for å løse mange av utfordringene, men til tross for at dette har vært pålagt statlige virksomheter gjennom Digitaliseringsrundskrivet i flere år, går arbeidet for tregt. Orden i eget hus handler om at data virksomhetene besitter skal synliggjøres gjennom Felles datakatalog (data.norge.no) og deles når andre etterspør dataene. Men orden i eget hus handler like mye om hva som skal til av interne kapabiliteter og prosesser i virksomhetene for å bli datadrevet, enten de er datatilbydere eller datakonsumenter. Svært ofte vil en virksomhet ha begge disse rollene ved at de bruker data fra andre som del av sitt kunnskapsgrunnlag, samtidig som de deler egne data med andre.

I konseptutredningen Fremtidig deling av data i kunnskapssektoren som førte frem til KUDAF, kom det frem at mye av delingen av data som gjøres i dag skjer på bestilling fra datakonsumentene og at dataene som skal deles klargjøres mer eller mindre manuelt av datatilbyderne hver gang. Dette innebærer betydelig ressursbruk hver gang data etterspørres, og dette er ikke skalerbart. Alle signaler nasjonalt og internasjonalt tilsier at deling av data vil få en eksplosiv vekst i årene som kommer. For å sikre at dette håndteres på en bærekraftig måte, må data forvaltes ressurseffektivt, ellers vil de økte behovene for datadeling knekke ryggen på virksomhetene. Ressurseffektiv forvalting av data betyr at det er gode, og i størst mulig grad kontinuerlige og automatiserte prosesser for å dele og konsumere data. Ved å følge retningslinjene for Orden i eget hus og benytte de virkemidlene som tilbys gjennom Digitaliseringsdirektoratet for dette arbeidet gjennom nasjonal referansearkitektur for datautveksling, nasjonal verktøykasse for deling av data og nasjonalt ressurssenter for deling av data, vil mye av forutsetningene for å nå ambisjonene falle på plass.

KUDAF som pådriver for å gjøre kunnskapssektoren datadrevet

For å angripe utfordringen beskrevet ovenfor, har KUDAF Orden i eget hus som en viktig grunnpilar for å oppnå sine målsetninger. KUDAF vil stimulere arbeidet med orden i eget hus. Første steg i dette arbeidet er at vi nå gjennomfører en kartlegging av modenheten for arbeidet med Orden i eget hus i sektorens virksomheter for å få oversikt over situasjonen og hvordan KUDAF best kan bidra til å stimulere det videre arbeidet. Kunnskapsdepartementet har i tildelingsbrevene til sine virksomheter for 2021 vært tydelige på at arbeidet med Orden i eget hus skal prioriteres. Det er en intensjon at resultatet av modenhetskartleggingen skal tas inn som tema i etatsstyringsmøtene mellom KD og de underliggende virksomhetene.

Koordinerende aktør skal sikre en enhetlig kunnskapssektor

Orden i eget hus er virksomhetsfokusert. Det å skape orden i de enkelte virksomhetene er viktig, men virksomhetene lever ikke i et vakuum. Når data skal flyte mellom virksomheter, må dataene gi mening på tvers av virksomheter og sektorer. Det betyr at det er behov for at arbeidet med orden i eget hus er koordinert på tvers av virksomhetene for å skape et velfungerende økosystem for data. Det er derfor etablert en koordinerende aktør for arbeidet med orden i eget hus i kunnskapssektoren og videre arbeid i KUDAF med å bygge et godt økosystem for sektorens data. Unit som ansvarlig for KUDAF er tildelt denne rollen som i praksis ivaretas gjennom KUDAF-programmet så lenge det eksisterer.

Hvordan vi skal etablere KUDAF og hva det vil bestå av, kommer vi tilbake til i kommende blogg-innlegg. Stay tuned!