Kontakt oss

Om KUDAF

KUDAF skal sørge for bedre oversikt over hvilke data kunnskapssektoren sitter på. Gjennom etableringen av en felles infrastruktur og metadatakatalog vil det bli enklere å se det totale bildet og utveksle data trygt og enkelt.

Sist endret: 02.05.21 Del siden:

KUDAF vil tilby en infrastruktur som gir oversikt over hvilke data kunnskapssektoren sitter på for viderebruk gjennom en metadatakatalog som beskriver dataene. Det vil tilbys tjenester for å få tilgang til sensitive data med basis i hjemmel, samtykke eller gjennom søknad til et spesifikt formål (f. eks. til forskning). KUDAF vil omfatte sikkerhetstjenester som ivaretar personvern og informasjonssikkerhet gjennom å sikre at all tilgang til data er kontrollert.

Når alle har samme definisjon på data, blir det enklere å samarbeide og utveksle informasjon.

Til sist har KUDAF mandat til å stimulere arbeidet med orden i eget hus i sektoren som vil gi sektoren et stort felles løft for å kunne møte de sterke politiske føringene om økt deling av data for å utløse potensialet i data som ressurs. Vi er nå midt inne i en kartlegging av modenheten for arbeidet med orden i eget hus i sektorens virksomheter og vil med basis i resultatet av denne lage en plan for hvordan prosjektet kan stimulere virksomhetene i dette arbeidet for å oppnå «orden i kunnskapssektoren».

Infrastrukturen skal sikre en effektiv flyt av data, men det er i seg selv ikke nok. Dataene må i tillegg til å være tilgjengelige hos datatilbyderne være tilrettelagt på en måte som gjør det enkelt for konsumentene å realisere verdien av dem for sine formål. Kartleggingen i konseptutredningen som dannet grunnlaget for KUDAF viser at konsumentene i stor grad må jobbe mye med vask og tilrettelegging av data de henter inn fra andre for å kunne utnytte dem, og i mange tilfeller må de ha kunnskap om hvordan data er organisert i kilden for å kunne forstå betydningen av data. Vi har en målsetning om at dataproduktene som tilbys gjennom KUDAF skal tillate både mennesker og maskiner å oppdage og forstå kapabilitetene i de enkelte dataproduktene uten annen informasjon enn det dataproduktet selv omfatter, gjennom gode og beskrivende metadata. På denne måten skal vi lage et bedre økosystem av data fra kunnskapssektoren. Dette understøttes av analyser av verdikjeder for data hvor vi tar utgangspunkt i databehov hos konsumenten(e) for et spesifikt formål og kartlegger dagens dataflyt fra ulike kilder hos datatilbyderne. Alle som inngår i verdikjeden som konsument eller datatilbyder deltar i arbeidet. Verdikjedeanalyser vil avdekke ulike kategorier av utfordringer som gir ineffektivitet i verdikjeden og/eller redusert kvalitet på grunn av mangelfulle eller dårlig tilrettelagte data. Videre analyse av verdikjeden søker å redusere eller fjerne de identifiserte utfordringene. Gevinstpotensialet som ligger i de identifiserte forbedringene i verdikjeden utledes og beskrives.