Kontakt oss

Mandat for rådgivende juridisk forum i KUDAF 03.12.2020

Dette dokumentet beskriver mandat for rådgivende juridisk forum i KUDAF. Mandatet kan bli endret ved behov basert på erfaringer etter at forumet har fungert en stund.

Sist endret: 18.05.22 Del siden:

I konseptvalgutredningen som ligger til grunn for KUDAF ble det gjennomført en grundig kartlegging av utfordringer knyttet til deling av data i sektoren. En gjennomgående utfordring som mange pekte på er knyttet til deling av data som omfatter informasjon med begrenset offentlighet, f.eks. individdata som det er mye av i kunnskapssektoren. Utfordringene det ble pekt på var usikkerhet knyttet til fortolkning av regelverk og at dette i mange tilfeller medfører at en heller unnlater å dele data enn å bruke ressurser på å tolke og skape en felles forståelse av regelverket. Utredningen pekte på behov for et virkemiddel for å håndtere disse utfordringene og anbefalte å opprette et rådgivende juridisk forum satt sammen av jurister og andre som jobber med juridiske utfordringer knyttet til deling av data. Dette skal rådgi virksomhetene i situasjoner hvor regelverket ikke gir en utvetydig tolkning. Det ble også pekt på at det samme forumet kan bidra til å vurdere mulighetsrommet for å fremme endringer i regelverket for å gjøre det mer digitaliseringsvennlig når det kan gi store gevinster.

Gjennom forprosjektet og spesielt i forbindelse med verdikjedeanalysene har vi sett at dette er en reell utfordring som kan redusere innovasjon, effektivisering og kvalitet i offentlig tjenesteyting gjennom begrenset tilgang til data. Så behovet for et slikt forum er styrket.

Last ned og les hele dokumentet (PDF)