Kontakt oss

Oppsummering av gjennomførte verdikjeder i KUDAF forprosjekt

Vi har gjort dypdykk i fire verdikjeder som til sammen dekker aktører fra ulike deler av kunnskapssektoren, og en med en sentral aktør utenfor kunnskapssektoren.

Sist endret: 18.05.22 Del siden:

Selv om aktører, virksomheter og verdikjeder er forskjellige ser vi at det er mange fellestrekk som påvirker hvilke tiltak KUDAF bør prioritere.

Det er en klar usikkerhet i virksomhetene knyttet til hvordan «andre» virksomheter jobber, og hvilken bistand de trenger for å kunne levere eller motta relevante data. Virksomheter er usikre på hva de skal rapportere av egne data, og de opplever det ikke som forutsigbart hva som skal eller kan deles med aktører som eksempelvis gjør tilsyn. Det er en utpreget kultur for å sitte stille med egne data og ikke bry andre før man absolutt må. Ofte er det også usikkerhet om hvilke data andre besitter. Når aktører først føres til samme bord i verdikjedeanalyser, viser det seg at mange spørsmål løses raskt og effektivt.

Det kommer frem at både analysekompetanse og analyseevne er lav hos flere aktører. Mens noen er svært tydelig på at de trenger data om «alt mulig» for å kunne utforske og sette sammen data og oppdage sammenhenger eller validere hypoteser de i dag ikke klarer, er andre mer usikre på hva de bør eller kan analysere. Gjennom KUDAF kan virksomheter øke sin kunnskap om dataanalyse, og gjøres i stand til å forstå hva som har skjedd, hvorfor det skjedde og hva som kommer til å skje.

Samtalene viser at deling av data skjer på tidkrevende måter, ofte gjennom ad-hoc eller regelmessige forespørsler over e-post til den enkelte datatilbyder. Prosessen er asynkron, og ofte opplever konsumenten å bli kontant avvist eller tvunget til å kontakte hver enkelt virksomhet de trenger data fra, fremfor å motta dette samlet fra en sentral aktør. Gjennom en sentral plattform som KUDAF kan en på sikt både få oversikt over hvilke data som finnes i sektoren, og enklere be om tilgang til slik data. Samtidig stoler ikke aktørene alltid på analysene de utfører, dette fordi ulike aktører registrerer data som ligner på hverandre, men som ikke er det samme – og det oppstår avvik i analysene som må forklares. KUDAF kan sikre gode rutiner for registrering av data i metadatakatalog og dermed sørge for at sektoren får mulighet til å utføre bedre analyser.

Mange uttrykker usikkerhet om det juridiske handlingsrommet for å dele og bruke data. Vi opplever at det varierende kompetanse og mye usikkerhet som gjør at en restriktiv praksis opprettholdes – en mer forsiktig praksis enn det det behøver å være, fordi en ikke er trygg på forståelsen av regelverket. På tross av at konsumenten har stort behov og høy nytteverdi av data fra andre, ser vi at flere aktører unnlater å utfordre eller be om data fordi det er arbeidskrevende, og de ikke ønsker å legge økt arbeidsbyrde på egen eller andres organisasjon.

I dette dokumentet beskriver vi de fire verdikjedene vi har analysert i detalj, hvordan situasjonen er i dag og hvordan det kan se ut i fremtiden. Vi har i alle fire verdikjedene prøvd å forbedre datautveksling med de virkemidler KUDAF vil tilby, for å validere mulige tiltak og effekter av tiltakene.

Last ned og les hele dokumentet (PDF)