Kontakt oss

Historien om KUDAF

KUDAF er det foreløpige resultatet av et arbeid som har pågått siden 2017 i regi av Kunnskapsdepartementet for å kartlegge data i Kunnskapssektoren (KD) og hvordan en kan legge til rette for at disse dataene kan gjøres tilgjengelig for å danne et bedre kunnskapsgrunnlag om sektoren.

Sist endret: 04.03.24 Del siden:

I 2018 fikk daværende Unit (i dag delt mellom HK-dir og Sikt) i oppdrag av KD å gjennomføre en «Utredning av konsepter for fremtidig infrastruktur for registre, data, analyse og kunnskaps- og statistikkpublisering». Utredningen ble gjennomført som en Konseptvalgutredning (KVU), og rapporten fra utredningen «Fremtidig deling av data i Kunnskapssektoren» ble overlevert til KD i januar 2020. I rapporten ble konseptet «K12 – Orden i kunnskapssektoren» vurdert som det best beste alternativet etter en samfunnsøkonomisk analyse av fire konsepter som kom best ut med hensyn til dekning av krav og målsetninger som ble definert basert på kartlagte behov i utredningen.

Sentralt i det valgte konseptet er å etablere en teknisk infrastruktur for sikker deling av data, men også å styrke samarbeidet i sektoren om deling av data gjennom sterkere samordning. KUDAF-programmet har fått ansvaret for å utøve en tydelig rolle som samordner / koordinator på tvers av virksomhetene i sektoren for å oppnå felles mål. Utredningen pekte også på at arbeidet med Orden i eget hus, som ble understreket i Regjeringens digitaliseringsstrategi Én digital offentlig sektor, lansert i juni 2019, ville være en viktig forutsetning for å skape økt modenhet for deling og viderebruk av data.

Rapporten anbefalte å gjennomføre et forprosjekt som skulle utforske det valgte konseptet videre og planlegge gjennomføring av et program for realisering. HK-dir fikk ansvar for etablering og gjennomføring av KUDAF-programmet i Supplerende tildelingsbrev nr. 1 for 2022, datert 10. februar 2022.

I løpet av perioden fra 2017 og frem til i dag har data som ressurs fått stadig større aktualitet, blant annet gjennom stortingsmeldingen Meld. St. 22 (2020–2021) Data som ressurs — Datadrevet økonomi og innovasjon. Dette har i stor grad påvirket arbeidet med KUDAF. Arbeidet med Orden i eget hus i offentlig sektor går generelt langt seinere enn forventet, og Kunnskapssektoren er intet unntak. Dette har medført at vi i KUDAF-programmet har sett det nødvendig å bruke ressurser på å fremme dette arbeidet gjennom ressursteam og fagnettverk for Orden i eget hus og en søknadsbasert stimuleringsordning for tiltak som understøtter arbeidet i sektorens virksomheter.

Gjennomføringen av KUDAF-programmet var i utredningen planlagt å vare i to år før overgang til Drift og forvaltningsfase. Utfordringene vi har møtt underveis i arbeidet knyttet til manglende modenhet for og prioritering av Orden i eget hus, har gjort at varigheten av programmet i samråd med KD utvidet to ganger.